واجب الحج شدگانی که از این بوم و برند

                                       عازم خانه حق اند و ز حق بی خبرند

واجب الحج شده اند امسال از مال کسان

                                       ناکسان بین که به سوی چه کسی ره سپرند

ملت! این قافله سالار ریاکار دلیر

                                        ظاهر آراستگانند ولی بد سیرند

کاشکی صاعقه ای آید و سوزد همه را

                                        تا دگر شمع از این خانه به مسجد نبرند

در روایت هست از حضرت صادق پرسید

                                        بو بصیر آن که به تاریخ ضمیرش شمرند

که ایا زاده پیغمبر حجاج امسال

                                        گویی از وضع صدا بیشتر از پیشترند

حضرت آن گاه دو انگشت مبارک بگشود

                                          گفت بنگر بشرند اینان یا جانورند؟

بوبصیر آن گاه از دیده دل دل کرد نظر

                                         دید محرم شدگان اکثرشان گاو و خرند!

«شاعر ناشناس»