بارالها ، منزل آن دلبر یکتا کجاست ؟ 

                             آنکه سوزاند غم هجران او دلها کجاست؟

پرچم سرخ حسینی بر فراز گنبدش  

                             پرسد از باد صبا خونخواه عاشورا کجاست ؟

مهدی جان !

اگر ما را به خیمه گاهت راهی نیست ، حرفی نیست ...  ، تنها پیراهنت را که  با عطر وجودت در آمیخته است .  بر صورتمان افکنند ،  باشد تا بیناییمان را به دست آوریم ، و به مسرت درآییم ، و در امن و امانت پناه گیریم.