شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

                                                    عطر نفس بقیه الله آمد

با جلوه سجاد،ابوالفضل و حسین

                                                  یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد